Новини

Головна> Новини > Перелік тестових питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти

Перелік тестових питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти

1. Яка державна установа визначає державну політику в сфері освіти?

2. На виконання яких регулятивних функцій спрямовано Закон України «Про освіту»?

3. Що є основою нової парадигми освіти?

4. Хто виступає засновником закладу освіти комунальної форми власності?

5. Які права входять в поняття «право на освіту»?

6. Як визначено мовну політику у закладах освіти?

7. Що таке інформальна освіта?

8. Які форми здобуття освіти належать до інституційних форм здобуття освіти?

9. Які форми здобуття освіти належить до індивідуальних форм здобуття освіти?

10. Який спосіб організації освітнього процесу передбачає сімейна (домашня) форма здобуття освіти?

11. Які гарантії громадянам визначає Закон України «Про освіту» для здобуття початкової та базової середньої освіти?

12. Як у Законі України «Про освіту» сформульовано мету позашкільної освіти?

13. Який термін, використаний у Законі України «Про освіту», визначається як «комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку»?

14. У яких закладах держава створює умови для здобуття освіти мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування?

15. Які умови для здійснення освітньої діяльності визначені у Законі України «Про освіту» для закладів освіти?

16. Які права керівнику закладу загальної середньої освіти надає автономія закладу освіти?

17. В який термін відповідно до статті 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» Закону України «Про освіту» передбачається розміщення для відкритого доступу інформації та документів, визначених частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом?

18. В чому полягає особливість відносин між закладами освіти та релігійними організаціями?

19. Які структурно-змістовні складові містить освітня програма?   

20. Які складові включає внутрішня система забезпечення якості освіти?   

21. Які інструменти, процедури та заходи входять до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?

22. Які види автономії гарантовані державою для закладу освіти?

23. На яких підставах створюється наглядова (піклувальна) ради закладу освіти?

24. Який термін, використаний у Законі України «Про освіту», визначається як «Сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень»?

25. Що вважається порушенням академічної доброчесності?

26. Які види порушень, пов’язані з поняттям “академічна доброчесність”  наводяться у Законі України «Про освіту»?

27. Якою установою здійснюється ліцензування освітньої діяльності закладів загальної середньої та дошкільної освіти м. Запоріжжя?

28. Хто здійснюватиме контроль якості освіти в закладах загальної середньої освіти?

29. Як проводиться оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання?

30. В яких закладах проводиться інституційна акредитація?

31. За яких підстав у закладі освіти організовується інклюзивне навчання?

32. Які права гарантовані закладом освіти здобувачам освіти?

33. Які права мають батьки здобувачів освіти?

34. Які обов’язки батьків здобувачів освіти визначає Закон України «Про освіту»?

35. У  якому законодавчому документі визначено державні гарантії педагогічним та науково-педагогічним працівникам?

36. За яким органом, установою Законом України «Про освіту» закріплено повноваження визначення території обслуговування для закладів початкової та базової середньої освіти?

37. Провадження яких видів діяльності включає робочий час педагогічного працівника?

38. Як Закон України «Про освіту» визначає статус практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти?

39. Як використовуються кошти, отримані від оренди нерухомого майна комунального закладу освіти?

40. Який документ затверджує право закладу освіти створювати та мати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами, структурні підрозділи, у тому числі філії?

41. Який тип закладу загальної середньої освіти визначений для закладу, що забезпечує базову середню освіту?

42. Як називається заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти, наприклад, заклад загальної середньої освіти ІІ та ІІІ ступенів?

43. Які рівні затвердження проходить освітня програма, розроблена закладом загальної середньої освіти?

44. Хто має входити до комісії з проведення конкурсу на посаду директора закладу освіти?

45. Яким документом визначаються повноваження директора закладу загальної середньої освіти?

46. Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти?

47. Які повноваження має педагогічна рада закладу?

48. Які рівні освіти відповідно до Закону України «Про освіту» має повна загальна середня освіта?

49. Яка норма академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника у між атестаційний період?

50. Ким затверджуються штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів, створені на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти?

51. На який період розрахована Концепція  реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»:

52. За якими напрямами Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» регламентує проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти?

53. Які ключові компетентності внесені до переліку, визначеного Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?

54. Які наскрізні вміння випускника закладу освіти наведені у Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?

55. На вирішення яких завдань спрямована ґрунтовна підготовка вчителів за новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями, що проводиться в рамках реформи?

56. На якому етапі впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» має бути розроблений новий державний  стандарт базової середньої освіти? 

57. Які шляхи для зменшення бюрократичного навантаження на школу передбачені Планом заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?

58. Які етапи створення нового освітнього середовища визначає План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?

59. На якій підставі здійснюється зарахування учня до закладу освіти ІІ-ІІІ ступенів?

60. Які документи подаються для зарахування дитини до закладу освіти?

61. Як у випадку відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, можуть бути встановлені результати попереднього навчання учня?

62. В який термін має оприлюднюватися інформація про наявність вільних місць у закладі загальної середньої освіти?

63. Хто відповідає згідно з вимогами законодавства за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти?

64. В який термін заява та відповідні документи для зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, подаються до закладу освіти одним з батьків дитини?

65. Чи обов’язковою є присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування до першого класу закладу загальної середньої освіти

66. Який термін встановлений для видання наказу про зарахування дітей  до першого класу закладу загальної середньої освіти?

67. Які дії керівника закладу освіти, якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах)?

68. Яка інформація розташовується на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти до початку проведення процедури жеребкування?

69. За яких умов відбувається зарахування до першого класу закладів освіти на вільні місця після 15 червня?

70. Які умови для зарахування до закладу загальної середньої освіти III ступеня визначені Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних  та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти?

71. Яка освітня галузь відповідно до Державного стандарту визначена параметрами: «здобувач освіти взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях, висловлює думки, почуття та ставлення; розуміє прочитані іншомовні тексти різних видів»?

72. Який документ визначає загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти, дає цілісне уявлення про зміст і структуру початкової освіти як першого рівня загальної середньої освіти, встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти та загальну щорічну кількість годин за освітніми галузями?

73. Які варіанти освітніх програм входять до Базового навчального плану початкової освіти?

74. Як і ким розподіляється варіативний складник базового навчального плану?

75. На які цикли поділятиметься початкова освіта за Концепцією Нової української школи?  

                                                                             

 

ЗРАЗОК

ситуаційного завдання

 

Вчитель математики зі стажем роботи 37 років ухиляється від своєчасного обов'язкового профілактичного медичного огляду, аргументуючи свою поведінку турботою щодо підготовки учнів до ЗНО. У відповідь на вимогу директора школи терміново пройти медичний огляд вчителька звинуватила директора в упередженому ставленні до себе: «нібито натякаєте, що мені вже час на пенсію…» Чи є вимоги директора правомірними? Аргументуйте. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів?

                                                                                                                         

Критерії оцінювання

тестування, вирішення ситуаційного завдання, публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та

 надання відповідей на запитання

 

Для перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти буде запропоновано витягнути один із 5 (п’яти) білетів. Кожний білет містить 15 (п’ятнадцять) тестових запитань та 1 (одне) ситуаційне завдання. Правильна відповідь на одне тестове питання оцінюється в 1 бал, правильна та повна відповідь ситуаційного завдання оцінюється в 5 балів. Публічна та  відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання оцінювається в 5 балів. Максимальна кількість балів   становить 25 балів.

 

Тривалість надання відповідей на тестові питання та письмового вирішення ситуаційного завдання складає 60 хв.

Тривалість публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання складає 30 хв.

 

Зміст відповіді на ситуаційне завдання, публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та надання відповідей на запитання  оцінюється відповідно до реалізації наступних компетентностей:

- нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику навчального закладу відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти);

- управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти);

- психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності);

- лідерська компетентність (здатність вливати на людей і формувати команду своїх послідовників);

- комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі).

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписуйтесь на новини

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua