вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69037

тел. (061) 224-33-59
факс: (061) 32-52-20

e-mail: donmszap@ukr.net

Загальна середня освіта

Головна>Освіта>Загальна середня освіта

Загальна середня освіта

Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. 

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність; інші компетентності, передбачені стандартом освіти. (ст. 12 Закону України «Про освіту») 

У 2018/2019 навчальному році в освітній системі міста Запоріжжя для 65745 учнів функціонуватимуть 116 денних закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, 2 заклади з вечірньою (заочною) формою навчання комунальної форми власності 
Із загальної кількості функціонуючих денних шкіл комунальної форми власності: 7 шкіл - І ступеню (6,0%); 3 школи I-II ступенів (2,6%); 106 шкіл I-III ступенів (91,4%). 

На території м. Запоріжжя функціонуватимуть 5 приватних закладів загальної середньої освіти. 

118
закладів
65,7
тисяч дітей