Освітні програми

Освітні програми

Освітня програма закладу освіти - документ, що містить комплекс освітніх компонентів, спланованих та організованих закладом освіти для досягнення учнями визначених цією програмою очікуваних результатів навчання, який розробляється і затверджується відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Типова освітня програма - документ, що містить комплекс освітніх компонентів, які забезпечують досягнення учнями результатів навчання, визначених державним стандартом (стандартом спеціалізованої освіти) для відповідного рівня повної загальної середньої освіти, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (для закладів спеціалізованої освіти - центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади спеціалізованої освіти).

Освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу освіти.

Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Типова освітня програма має містити:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою;
 • загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;
 • перелік варіантів типових навчальних планів та модельних навчальних програм;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
 • опис інструментарію оцінювання.

Освітні програми, розроблені на основі типових освітніх програм, мають:

 • відповідати структурі типової освітньої програми та визначеним нею вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою закладу освіти;
 • визначати (в обсязі не меншому ніж встановлено відповідною типовою освітньою програмою) загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;
 • містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами;
 • містити перелік модельних навчальних програм, що використовуються закладом освіти в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами;
 • опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання.

Освітня програма закладу освіти може містити інші складники, що враховують специфіку та особливості освітньої діяльності закладу освіти.

Освітня програма, розроблена не на основі типової освітньої програми, підлягає затвердженню центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Не підлягають затвердженню центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти:

 • типові освітні програми;
 • освітні програми закладів освіти, розроблені на основі типових освітніх програм;
 • освітні програми, затверджені закладами освіти після проходження інституційного аудиту, що засвідчив високий рівень їхньої освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2020/2021 навчальному році освітні програми закладів освіти розроблялися на основі типових освітніх програм:

 

​​​​​​для 1 – 2 класів - Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я та Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272;

для 3 – 4 класів -  Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3- 4 клас

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 3- 4 клас

для 5 – 9 класів - Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,  затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405

для 10-11 класів - Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти III ступеня, затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464).

Перелік освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами, які пройшли апробацію в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня та за результатами експертизи Державної служби якості освіти визнані такими, що відповідають Державному стандарту початкової освіти та забезпечені схваленими для використання в закладах загальної середньої освіти навчальними посібниками визначено листом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2021 № 1/9-188.

А саме: Освітня програма «Світ чекає крилатих» (науковий керівник Цимбалару А.Д.) Лист ДСЯО від 22.09.2020 № 01/01-23/1115;

Освітня програма початкової освіти за вальдорфською педагогікою (автори Косенко Д. Ю., Мезенцева О. І.) Лист ДСЯО від 11.09.2020 № 01/01- 23/1044;

Освітня програма за педагогічною технологією «Росток» (науковий керівник Пушкарьова Т. О.) Лист ДСЯО від 11.09.2020 № 01/01-23/1045;

Освітня програма «Інтелект України» (науковий керівник Гавриш І. В.) Лист ДСЯО від 06.08.2020 № 01/01-23/929;

Освітня програма за системою розвивального навчання Д. Б. Ельконіна,      В. В. Давидова та ін. (автори Старагіна І. П., Захарова Г. М. та ін.) Лист ДСЯО від 11.09.2020 № 01/01-23/1043.

 

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua