Навчальні програми, підручники, посібники

Навчальні програми, підручники, посібники

Навчальні плани 

Основою для розроблення типових освітніх програм, а також інших освітніх програм згідно з вимогами, передбаченими статтею 11 Закону України “Про повну загальну середню освіту” є Державні стандарти початкової, базової середньої, профільної середньої освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів, його розподіл між роками навчання, освітніми галузями, обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами визначено в базових навчальних планах початкової, базової середньої та профільної середньої освіти. Базовий навчальний план є складником відповідного державного стандарту освіти.

 Освітня програма закладу освіти - документ, що містить комплекс освітніх компонентів, спланованих та організованих закладом освіти для досягнення учнями визначених цією програмою очікуваних результатів навчання, який розробляється і затверджується відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Типовий навчальний план - складник типової освітньої програми, що визначає загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в навчальних годинах), його рекомендований розподіл за роками навчання між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для вивчення, послідовність їх вивчення, а також кількість годин на вивчення вибіркових освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів.

Навчальна програма - документ, що визначає послідовність досягнення результатів навчання учнів з навчального предмета (інтегрованого курсу), опис його змісту та видів навчальної діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних на їх провадження, та затверджується педагогічною радою закладу освіти.

Модельна навчальна програма - документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством.

На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, який конкретизує організацію освітнього процесу.

Навчальні програми предметів та курсів створюють вчителі (самостійно або об'єднавшись) на основі Державного стандарту, або за зразком типової (модельної) навчальної програми.

З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2020/2021 навчальному році освітні програми закладів освіти розроблялися на основі:

для 1-2 класів - Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1272);

 для 3 класів - Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 № 1273);

для 4 класів - Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типових освітніх програм (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407).

У 5-11 класах закладів загальної середньої освіти освітній процес здійснюється відповідно до таких типових освітніх програм:

«Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти II ступеня», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405;

«Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти III ступеня», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493  зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464).

Перелік освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами, які пройшли апробацію в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня та за результатами експертизи Державної служби якості освіти визнані такими, що відповідають Державному стандарту початкової освіти та забезпечені схваленими для використання в закладах загальної середньої освіти навчальними посібниками визначено  листом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2021 № 1/9-188.

В освітній програмі закладу освіти, що складена на основі типової освітньої програми чи іншої освітньої програми та може бути впроваджена відповідно до чинних нормативних документів, навчальні програми предметів/інтегрованих курсів подаються переліком:

1-4 класи

5-9 класи

10 - 11 класи

Електронні версії підручників:

1 клас: https://lib.imzo.gov.ua

2клас: https://lib.imzo.gov.ua

3клас: https://lib.imzo.gov.ua

5клас: https://lib.imzo.gov.ua

6клас: https://lib.imzo.gov.ua

7клас: https://lib.imzo.gov.ua

8клас: https://lib.imzo.gov.ua

9клас: https://lib.imzo.gov.ua

10клас: https://lib.imzo.gov.uа

11клас: https://lib.imzo.gov.ua

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запорiжжя, 69019

тел. (061) 239 95 01

Гаряча лінія
(061) 239 95 07

e-mail: reception.don@zp.gov.ua